cs_engine_restrict14733192578029295520search_conversioncs_engine_restrict14733192578029295520disabled_search_jcService_Data_Topurls147331925780292955200Service_Data_Topurls147331925780292955201Service_Data_Topurls147331925780292955202Service_Data_Topurls147331925780292955203Service_Data_Topurls147331925780292955204Service_Data_Topurls147331925780292955205Service_Data_Topurls147331925780292955206Service_Data_Topurls147331925780292955207Service_Data_Topurls147331925780292955208Service_Data_Topurls147331925780292955209Service_Data_Topurls1473319257802929552010Service_Data_Topurls1473319257802929552011Service_Data_Topurls1473319257802929552012Service_Data_Topurls1473319257802929552013Service_Data_Topurls1473319257802929552014Service_Data_Topurls1473319257802929552015Service_Data_Topurls1473319257802929552016Service_Data_Topurls1473319257802929552017Service_Data_Topurls1473319257802929552018Service_Data_Topurls1473319257802929552019 吴昌硕_国画山水轩站内搜索
全文搜索
标题搜索
全部时间
1小时内
1天内
1周内
1个月内
为您找到相关结果1个

[理论] 近代山水画的发展历程_山水理论_徐良杰国画山水

然而,刘海粟包括朱屺瞻等人虽受西方绘画影响,但其国画、西画往往分而治之,即中国画师法吴昌硕、石涛,西洋画取法后期印象派,而略乏熔中西绘画于一炉的创作。真正代表刘海粟、朱屺瞻绘画风貌的,是他们在80年代后形成的泼墨泼彩山水画。
guohuashanshui.com/a/8/2017/0606/14... 2017-6-6